Våra krav för förändring

1. Informera
En gemensam överenskommelse krävs för att vi ska kunna vidta effektiva åtgärder mot könsstympning! Vi tolererar inte könsstympning någonstans! Könsstympning är ett brott! FN bör besluta om att alla medlemsstater ska tillhandahålla information och se till att alla blir informerade, så att ingen i framtiden ska kunna påstå sig ej vara medveten om vad könsstympning är eller att det fortfarande utförs.

2. Lagföra utan kryphål
Könsstympning är direkt eller indirekt förbjudet i många länder, men en större undersökning på området har hittills endast utförts i Frankrike. NHS (National Health Service) i Storbritannien har nu infört obligatorisk rapportering avseende kvinnlig könsstympning för läkare, barnmorskor och sjuksköterskor.

Därför måste…

a) …könsstympning bli klassificerat som ett brott, och definieras specifikt, så att det inte kvarstår några tvivel om vad som är könsstympning och vad som inte är det.

b) …förbudet av könsstympning leda till åtal och straffpåföljd, oberoende av gärningsmannens medborgarskap, oavsett offrets medborgarskap och oberoende av den plats på vllken övergreppet ägde rum. Någon i världen måste ställas till svars varje gång en flicka blir könsstympad.

c) …varje misstanke om att en könsstympning ägt rum leda till en brottsundersökning.

d) …gynekologiska undersökningar vara en del av brottsundersökningar när någon misstänks vara drabbad, oavsett om deras föräldrar misstycker. I detta sammanhang vill jag uppmärksamma er på ett fenomen som oroar mig djupt.

3. Effektivt skydd av barn
Lagar som reglerar kvinnlig könsstympning ska även fungera som skyddsnät för barn. Detta då lagar som skyddar barn skyddar dem från att utsättas för könsstympning i tidig ålder. I många länder har förordningar mot detta införts, men det finns ofta kryphål i dessa förordningar.

Viktiga budskap för effektivt skydd av barn:

1. Det bör finnas tillgång till insatser i ett tidigt skede vid misstanke om att brott kan komma att begås, inte endast när faran är ”överhängande”.

2. Varje brott ska få konsekvenser, tills att det är säkerställt att risken för brott elimineras på lång sikt.

3. Det måste vara möjligt för rättsväsendet att beordra en gynekologisk undersökning av en flicka (och familjens övriga flickor). Det ska även vara möjligt för rätten att beordra rutinmässiga gynekologundersökningar för att kunna förhindra att flickan blir stympad. Detta ska genomföras även utan föräldrars samtycke.

4. Om en flicka misstänks vara i färd att bli bortgift ska det kunna utfärdas ett förbud om att denne ska kunna lämna landet.

5. Rätten i fråga måste ha möjlighet att tillfälligt kunna beröva föräldrarna sin rättighet till vårdnad av sitt barn, detta främst med tanke på att flickan är i fara i deras närhet.

6. Sista åtgärd: beröva föräldrarna vårdnad av sitt barn på heltid, om detta behövs för att skydda flickan.

 

4. Skyldighet att rapportera

Det är nödvändigt att enskilda fall rapporters till myndigheter för att möjliggöra skyddet av barn och för att se till att förbudslagar verkställs och införs.

Det är anledningen till att…

a) …varje medborgare ska vara skyldig att anmäla minsta misstanke om att stympning skett eller kan komma att ske. Detta ska anmälas till polis, åklagare eller social myndighet.

b) …varje läkare, sjuksköterska, barnmorska, socialarbetare, fritidspedagog, förskolepedagog etc. ska ha plikt att anmäla om misstanke för könsstympning finns. Dessa yrkesroller spelar en viktig roll i avslöjandet av fall som dessa.

c) …tystnadsplikt ska gälla i dessa fall